Публичен (Обществен) Сектор

Министерство на Икономиката (България):
PHARE BG2003/004-937.02.03. 628000 Развиване на групов подход и изграждане на пилотен групов модел в икономиката

Основната цел на проекта е повишаване конкурентно-способността в съответните сектори от българската икономика посредством използването на предимствата на груповия подход за постигане на дългосрочно стабилно развитие.
            Специфичните цели на проекта включват:

  • Изготвяне на методология и критерии за подбор на сектори, като предварителен етап преди създаването на два групови подхода,
  • Подпомагане въвеждането на два групови подхода в предварително избрани сектори и укрепване на институционалния капацитет за въвеждането на модел за групов подход посредством използването на практики, възприети в ЕС. Тази дейност ще положи основите за успешното развитие на модела на груповия подход в всички останали сектори,
  • Осигуряване на техническа помощ при разработването на правителствена политика за Република България (Национален план за стратегия и действия) по отношение на подкрепата на модела за групов подход и укрепването на институционалния капацитет при въвеждането на модела, като се вземат предвид характерните за страната фактори и практиките, възприети в ЕС.


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE BULGARIA – Национално Правителство
Техническа Помощ при въвеждане линия за помощи за фирмени инвестиции и обучение, както и помощ за необходимите институционални роформи за адаптиране на министер-ските органи към изискванията на Европейската Общност за получаване на структурните фондове

CABILDO DE TENERIFE - Регионално Правителство
Стратегически План за Икономическо Развитие на Остров Тенерифе, Техническа Помощ за Планиране,Финансиранеи УправлениенаПубличнатаИнфраструктура

COMISION EUROPEA – LEONARDO II – FUND. LAVORA – Европейско Правителство
Консорциум с консултантси фирми, организации на предприемачи и Университети в Испания, Франция и Германия. Проектът се състои в развитието на един нов инструмент, разположен в Интернет, за промоция на личната компетентност на млади предприемачи.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA - Регионално Правителство:
Управление на Фирмените Инкубатори (Алмаден и Пуертоляно), финансирани от общините и регионалните власти, за промоция на личната предприемчивост и фирмения дух.

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO – Местно Управление
Управление на Агенцията за Икономическо развитие във въгледобивен басейн, чрез сътрудничество с местните власти, синдикати и предприемачи.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE ESPAÑA – Национално Правител-ство
Планиране, създаване и управление на Служба за Икономическо Развитие на минния басейн в Леон и Паленсия (Кастиля и Леон), с цел стимулиране на икономическото развитие, разнообразяване на промишлената икономика, планиране на инфраструктурите и търсене на нови инвестиционни проекти. Бяха създадени над 1200 нови работни места.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A.: GRUPO CSI – Обществена Фирма
Планиране, създаване и управление на Агенция за Икономическо Развитие за търсене на нови инвестиционни проекти за преустройство на персонала от металургичната промишле-ност от една изтощена зона, освободен поради закриване на производственото предприя-тие.

ENCASUR, S.A. (Grupo Endesa) – Общствена Фирма
План за стратегическо развитие, Планиране, създаване и управление на Служба за иконо-мическо развитие на минния басейн на Алто Гуадиато (Кордова – Андалусия), с цел икономическото развитието, разнообразяване на проектите, планиране на инфраструктурите и търсене на нови инвестиционни проекти. 5 нови проекти са създали 300 нови работни места чрез инвестиране на 30 милиона Евро.


ACADE – Местно Управление
План за стратегическо развитие, Планиране, създаване и управление на Служба за иконо-мическо развиите на минния басейн в планинския район на Паленсия (Паленсия – Кастиля и Леон), с цел икономическото развитие, разнообразяване на проектите, планиране на инфраструктури и търсене на нови инвестиционни проекти.

MANCOMUNIDAD CUENCA MINERA CENTRAL – Местно Управление
Проект финансиран от Европейската Комисия чрез Инициативата АДАПТ във въгледобив-ния район на Централна Куенка, Теруел (Арагон), с цел фирмено обучение и оказване на техническа помощ на дребния бизнес, както и преквалификация на безработни.

FUNDACION DOÑANA 21 – Регионално Правителство
Дизайн и управление на Програмата Доняна Емпренде, като иноваторска дейност финан-сирана от управителното тяло на Андалусия, в рамките на Оперативната Програма за Националния Парк Доняна в Андалусия. Целта е да се осигури специфично обучение и техническа помощ на млади безработни, желаеи да създадат своя собствена фирма. Бяха създадени над 50 работни места в 23 нови проекти.

FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS - CEOE – Асоциация на предприемачи.
Проучване върху извънфирменото обучение и СПИН-ОФ, в крупни фирми за улесняване създаването на ПИМЕС всред служителите и съдействие при създаването на работни места.

FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S.A. – Обществена фирма
План за стратегическо развитие, Планиране, създаване и управление на Служба за икономическо развитие на минните басейни на Берга (Барселона) и Утриляс (Теруел), с цел стимулиране икономическото развитие, разнообразяване на проектите, планиране на инфраструктури, търсене на нови инвестиционни проекти и преустрояване на освободения персонал.

POTASAS DE LLOBREGAT – Обществена фирма
План за стратегическо развитие, Планиране, създаване и управление на Служба за иконо-мическо развитие на минния басейн на Кардона (Барселона) с цел стимулиране икономи-ческото развитие, разнообразяване на проектите, планиране на инфраструктури, търсене нанови инвестиционни проекти и преустрояване на освободения персонал.

JUNTA DE ANDALUCIA – Регионално Правителство
План за стратегическо развитие, Планиране, създаване и уравление на Служба за икономическо развитие на минния басейн на Сиера де Уелва (Андалусия), с цел стимулиране икономическото развитие, разнообразяване на проекти, планиране на инфраструктури, търсенена нови инвестиционни проекти и преустрояване на освободения персонал.

SANTA BARBARA – Обществена фирма
Дизайн и управление на План за икономическа разнообразяване на фирма за оръжие, с цел Преустрояване на освободения персонал и ревалоризация на излишните активи.

AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE ZORITA – Местно управление
Стратегически план за икономическо развитие с цел икономическото разнообразяване на община, засегната от посторяването на ядрена централа.

Министерство труда и социалната политика (България): Tехническа помощ по проект BG. 0202.01 “Насърчаване на младежката заетост” –Компонент 1, 527,950 EUR

Основната цел на проекта е да предостави техническа помощ при изграждане институционален капацитет за бенефициентите по Проект BG. 0202.01, Министерство труда и социалната политика и Националната агенция по заетостта, с цел подсигуряване на успешно осъществяване и управление на проекти по програма ФАР, свързани с икономическото и социално сближаване, а така също и с оглед на бъдещото въвеждане на изискванията на европейските социални фондове. Подпомагане на изпълнителната агенция и Звеното за изпълнение на проекти на централно и местно равнище при изпълнението и мониторинга на подписаните договори за безвъзмездна помощ по Проект BG 0202.01, Разработване, изготвяне и въвеждане на уеб-базирана Информационна система за мониторинг (ИСМ) за извършване на мониторинг и финансов контрол на договорите за безвъзмездна помощ.

Министерство труда и социалната политика (България): Проект за заетост в районите със стоманодобивна и минна промишленост (SMAEP), 1,240,000 EUR

Проект за осигуряване на Техническа помощ при укрепване и подготовка на основните институции за управление на механизми, свързани с европейските структурни фондове, намаляване на безработицата и създаване на възможности за икономическо развитие в пет основни региона в Република България: Бургас, Кърджали, Перник, София и Смолян.
Посредством провеждането на обучения и предоставянето на консултации, Техническата помощ осигурява възможност за увеличаване капацитета на участващите институции. Също така, сътрудничество е оказано на Министерството на труда и социалната политика при осъществяването на схема за безвъзмездна помощ за 10.24 милиона евро, предназначена за осигуряването на икономически възможности и намаляването на последиците от преструктурирането на традиционните за региона промишлености, както и за възстановяването на околната среда.

vrqshtam se
 
Grupo TECA Servicios de Consultoria y Gestion

English Español Espanol English Български